REGULAMIN FORUM 2020

Międzydiecezjalne Spotkanie Liturgiczne Kielce 2020

Nabierzcie Ducha, podnieście głowy

REGULAMIN

 1. Organizatorem Spotkania jest Fundacja Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, z siedzibą ul. Ks. Słojewskiego 19, Magdalenka, 05-552 Wólka Kosowska, KRS 0000218004, NIP 123-103-60-27.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  (T.j. Dz. U. z 1991, Nr 46, póz. 203 z późn.zm.) oraz na podstawie Statutu Fundacji. Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000218004. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2004 r. NIP 123-10-36-027.
 3. Spotkanie odbędzie się na terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
  (Sala Kongresowa) w dniu 3 października 2020 r. w godzinach od 900 do 2000 .
 4. Osoby biorące udział w Spotkaniu zgłaszają swoje uczestnictwo drogą elektroniczną, poprzez „zakładkę” Forum 2020, zwane w dalsze części regulaminu Forum 2020, na stronie kielce.odnowa.org.
 5. Na podstawie potwierdzonego przez organizatora przyjęcia formularza zgłoszeniowego, uczestnik zobowiązany jest dokonać, w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania potwierdzenia na skrzynkę mailową, wpłaty darowizny na cele statutowe Fundacji. Następnie otrzyma drogą elektroniczną imienną kartę wstępu z kodem identyfikacyjnym.
 6. Uczestnik zgłasza się na Targi Kielce, do Centrum Kongresowego z wydrukowaną kartą wstępu.
 7. Przy wejściu do Centrum Targowego uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące COVID 19.
 8. Karta upoważnia do udziału, bez dodatkowych opłat, w charakterze odwiedzającego targi SACRO EXPO, które odbędą się w dniach 28 i 30 września 2020 r.
 9. Forum 2020 ma charakter zamknięty i mają prawo wziąć w nim udział tylko zarejestrowani Uczestnicy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.
 11. Forum 2020 odbywa się w jedności z Kościołem Rzymskokatolickim
 12. Darowizna na cele statutowe wynosi min. 100,00 zł.
 13. Uczestnik ma zapewniany dwudaniowy obiad oraz kawę, herbatę.
 14. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych darowizn.
 15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
 16. Odpowiedzialną za całość Forum 2020 jest Diecezjalna Koordynacja Odnowy w Duchu Świętym, działająca w ramach Diecezji Kieleckiej, w strukturach Krajowego Zespołu Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, którego Fundacja KZK jest podmiotem prawa dla realizacji Forum.
  W razie pytań i wątpliwości dotyczących udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać się do koordynatorów: Jolanty Cygan, ks. Andrzeja Drapała-  forum2020@kielce.odnowa.org
 17. Na terenie, na którym odbywa się Forum 2020 obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 18. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Forum 2020 tylko pod opieka prawnego opiekuna.
 19. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.

 

 1. Podczas trwania Forum 2020 będą wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu
  i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu
  i dokumentowaniem Forum 2020 w razie takich potrzeb, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału
  w Forum 2020. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. RODO: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym („Fundacja”).

21.1. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się
z administratorem pod adresem e-mail: forum2020@kielce.odnowa.org.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i udziału w Forum 2020. Dane przetwarzać będziemy w zakresie następujących rodzajów danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, parafii, kodu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, podanych przez Ciebie, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO;

21.2. W przypadku danych, co do których wyraziłeś zgodę, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą mailową na adres: forum2020@kielce.odnowa.org

21.3. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

24.4. Dla celów organizacyjnych obejmujących usługę rejestracji i obsługę zgłoszonych
Uczestników dane związane z Forum 2020  są udostępnione wyłącznie Targom
Kielce S.A. i po realizacji w/w zadania podlegają usunięciu.

 1. Wytyczne sanitarne:
  • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień Forum 2020 zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy
   państwowe oraz obowiązujące na Terenie Tragów Kielce odnośnie zachowania
   dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa  w zgromadzeniach.
  • Uczestnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w trakcie jak i po Forum 2020.
  • Obsługa wyposażona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji.